Forskningspersoner

Du som är forskningsperson, både patient eller frisk, fyller en mycket viktig roll i den kliniska forskningen. Genom att delta i en studie kan du bidra till att driva forskningen framåt. Vill du vara med? Läs vidare för att lära dig vad det innebär.

Forskare

KTA erbjuder administrativt och regulatoriskt stöd vid genomförandet av kliniska studier från idé till färdig slutrapport. KTA erbjuder skräddarsydda lösningar och support utefter behov, från en tjänst till helhetslösningar.

Företag

KTA arbe­tar för att under­lätta genom­föran­det av kliniska studier i regionen Stockholms-​Gotland. Detta genom att erb­juda en infra­struk­tur och ett pro­fes­sionellt admin­is­tra­tivt och reg­u­la­toriskt stöd genom hela studieprocessen, med fokus på högsta kval­ité och effek­tivitet vid genom­föran­det av studier.

Pågående studier

KTA genomför över 20 olika studier på våra avdelningar FAS-1 och PRIM. Vi deltar också i två större nationella forskningsprojekt SCAPIS och StrokeStop 2.