Karolinska Trial Alliance
Hem

Vi söker försökspersoner!

KTA söker ständigt nya försöksper­soner i flera olika studier

Vi har flera studier där det enda som fat­tas är hjälp från dig! Om du t.ex. har dia­betes så finns det flera studier på Prim som kan vara intres­santa. Om du inte har någon sjuk­dom som motiverar dig att delta i studier så söker vi också försöksper­soner för studier på Fas-​1-​enheten. Du ersätts för med­verkan i dessa studier.

Läs om vilka studier vi behöver din hjälp med

Kom­mande utbildningar

GCP-​utbildning

Utbild­ningar inom området kliniska prövningar och GCP, Good Clin­i­cal Prac­tice. GCP är inter­na­tionella etiska och veten­skapliga kvalitets­stan­darder för klinisk prövn­ing som definierar hur man för­bereder, star­tar, genom­för och avs­lu­tar en studie samt ans­vars­fördel­nin­gen inom stu­dien. Dagens regelverk ställer krav på att både prö­vare och andra medar­betare inom stu­dien skall ha adek­vata kun­skaper inom GCP.

Läs mer

Nyheter

KTA söker per­sonal26 maj 2016 08:00

KTA söker för nuvarande flera nya engager­ade medar­betare. Om du är intresserad av att jobba med oss kan du gå in på sidan för lediga tjän­ster.

NyheterLäs mer…
Nationell kon­fer­ens om kliniska studier26 maj 2016 06:20

67 sep­tem­ber, Upp­sala Kon­sert och Kongress I sep­tem­ber är det dags för den årliga nationella kon­fer­ensen om kliniska studier där KTA är medar­rangör. Anmälan är nu öppen http://​nkkf2016​.se/

NyheterLäs mer…
First in-​human studier ökat i Sverige26 jan 2016 13:53

I Sverige har first in human-​studier ökat extremt mycket skriver läkemedelsvarlden. I artikeln beskriver de att first in human-​studier ökat och detta är tack vare hög kom­pe­tens inom fas 1-​verksamheten. Till skill­nad från andra län­ders first in human-​studier så har Sverige kval­i­ta­tiva studier [ … ]

NyheterLäs mer…
Nytt år nya tjän­ster13 jan 2016 12:16

Hop­pas att ni har haft en god jul och ett gott nytt år. Vi växer mer och mer här på KTA och vi söker nu flera medar­betare. Är du den vi söker? Se info under lediga tjän­ster för en när­mare beskrivn­ing om en framtid på KTA.

NyheterLäs mer…
God Jul från KTA22 dec 2015 14:44

Vi på KTA vill önska er alla en God Jul! Stora delar av verk­samheten stänger under jullovet och öpp­nar återi­gen i Jan­u­ari. God Jul!

NyheterLäs mer…
SCAPIS når 1000 delt­a­gare03 dec 2015 15:36

Stu­dien SCAPIS har nu pågått på KTA sedan mars 2015. Vi har idag, 3 dec, nått 1000 delt­a­gare! Totalt ska KTA ta emot sam­man­lagt 5000 delt­a­gare. Läs mer om SCAPIS

NyheterLäs mer…
Other Arti­cles
cellterapiguide

Arbe­tar du med cellterapi?

Är du intresserad av att utvärdera en webb-​baserad guide för utveck­ling och utförande av kliniska studier relat­er­ade till cellterapi

För mer infor­ma­tion om hur du kan utföra guiden och utvärdera innehål­let, kon­takta Ker­sti Nys­tröm Lansner på mail: kersti.​nystrom-​lansner@​karolinska.​se eller tele­fon: 08585 85 219 alter­na­tivt mobil­tele­fon: 070 089 12 52

Du hit­tar guiden här: http://​inno​va​tion​splat​sen​.oxp​me​dia​.com/​i​n​n​o​v​a​t​i​o​n​s​p​l​a​t​s​e​n​/​s​t​a​r​t​/