KTA arbe­tar för att under­lätta genom­föran­det av kliniska studier i regionen Stockholm-​Gotland. Detta genom att erb­juda en infra­struk­tur och ett pro­fes­sionellt admin­is­tra­tivt och reg­u­la­toriskt stöd genom hela studieprocessen, med fokus på högsta kval­ité och effek­tivitet. KTA har även ett brett nätverk och agerar som kon­tak­t­punkt för den som söker kon­tak­ter och/​eller spe­cial­istkom­pe­tens i Stockholm-​Gotland

Vi erb­juder stöd till alla aktörer som arbe­tar med klinisk forskn­ing inom akademi, vård och industri/​Life Science.

KTA är uppde­lat på tre enheter:

  • KTA Fas I är en fullt utrustad avdel­ning som genom­för studier i tidig fas (first time in man – fasII). Enheten är belä­gen cen­tralt på Karolin­ska Uni­ver­sitetssjukhuset i Huddinge.
  • KTA Sup­port erb­juder admin­is­tra­tivt och reg­u­la­toriskt stöd och håller även utbild­ningar inom kliniska studier. Enheten är belä­gen på Hälsinge­gatan i cen­trala Stockholm.
  • KTA Prim är en mot­tagn­ingsverk­samhet som utför kliniska studier i Fas II-​IV för och i samar­bete med primär– och öppen­vår­den i Stock­holms Läns Land­st­ing. Enheten är belä­gen på Sab­bats­bergs sjukhus.