Karolinska Trial Alliance (KTA) är en klinisk forskningsverksamhet som verkar för att möjliggöra och genomföra kliniska studier i Stockholms Läns Landsting (SLL). KTA tillhör Karolinska Universitetssjukhuset och har som regional nod i uppdrag KTA erbjuda tjänster för att underlätta processen i att snabbare få fram läkemedel och medicinska innovationer som kan komma till nytta för patienterna. Liksom att utveckla ett starkt samarbete mellan akademi, hälso- och sjukvård och industri,  i hela Stockholms Läns Landsting.

KTA är involverade i projekt och studier initierade såväl från akademi, hälso- och sjukvård och industri. KTA består av tre olika enheter:

KTA Fas I genomför studier i tidig fas (first time in man). Enheten är en fullt utrustad avdelning belägen centralt på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

KTA Support erbjuder administrativt och regulatoriskt stöd till akademi och industri genom hela studieprocessen och håller även utbildningar inom kliniska studier. Enheten är belägen på Hälsingegatan i det växande Life-Science-klustret i Hagastaden.

KTA Prim är en unik mottagningsverksamhet för kliniska studier för och i samarbete med primär- och öppenvården i Stockholms Läns Landsting. Syftet är att öka antalet kliniska studier utan att belasta primärvårdens och öppenvårdens ordinarie verksamhet.

 

KTA – regional nod Stockholm-Gotland

KTA har utsetts till regional nod i Stock­holm-​Gotland inom ramen för Kliniska Studier Sverige som är ett nationellt samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sex sjukvårdsregioner. Samarbetet syftar till att förbättra förutsättningarna för att genomföra kliniska studier i Sverige och därmed stödja processen i att snab­bare få fram läkemedel och med­i­cin­ska inno­va­tioner som kan komma till nytta för patien­terna.

År 2014 fick Veten­skap­srådet i upp­drag att inrätta en kom­mitté för nationell samord­ning av kliniska studier med uppgift att stödja och utveckla förut­sät­tningarna för kliniska studier i Sverige. Kliniska Studier Sveriges cen­trala samord­nande funk­tion är Enheten för kliniska studier vid Veten­skap­srådet som sitter i Göteborg.

Enhetens syfte är att stödja och utveckla förut­sät­tningarna för kliniska studier i Sverige och däri­b­land ingår det att bilda och driva ett nationellt samord­ningssys­tem för de region­ala noderna, utveckla en gemen­sam infor­ma­tion­sportal, verka för effek­ti­vare reg­u­la­toriska processer, samt mark­nads­föra Sverige. Till grund för Veten­skap­srådets upp­drag om nationell samord­ning av klinisk forskn­ing lig­ger utred­nin­gen ”Starka till­sam­mans” (SOU2013:87).

De region­ala noderna, vilka har nomin­er­ats av respek­tive sjukvård­sre­gion, är: