Arbe­tar du med eller kom­mer du att arbeta med med­i­cin­tekniska pro­duk­ter, kliniska prövningar/​forskning och behöver kun­skaper angående regelver­ket för detta?Under hösten 2016 erb­juder KTA Sup­port (Karolin­ska Trial Alliance), till­sam­mans med Med­i­cin­tekniska avdel­nin­gen, utbild­ning i detta ämne.

Utbild­ning:

Med­i­cin­tekniska pro­duk­ter – använ­dande, forskn­ing och ans­var

  • Vilka med­i­cin­tekniska pro­duk­ter får finnas på ett sjukhus?
  • Vems ans­var är det?
  • Vilken lags­tift­ning gäller?
  • Sjukhusets imple­menter­ing av lagstiftningen?
  • Forskn­ing och kliniska prövningar med­i­cin­teknik – vad gäller?

Tid och plats:
Just nu inget datum inplanerat

Kur­savgift: 1 850 kr exkl. moms.
Utbild­nings­ma­te­r­ial, kursin­tyg samt kaffe ingår.
För infor­ma­tion, vän­li­gen kon­takta Helena Fenger-​Krog, KTA Sup­port, via e-​post kta@karolinska.se
Antagn­ing sker i tur­ord­ning från datum för anmälan, då antalet platser är begränsat.

Välkom­men!

Anmäl dig direkt!