Nedan presenteras kort information kring anmälan och hantering av oredlighet i forskning idag och den nya lagen som träder i kraft den första januari 2020.

Nuläge

Idag är statliga universitet och högskolor enligt högskoleförordningen skyldiga att utreda misstankar om oredlighet i forskning om en anmälan inkommer eller lärosäten på annat sätt får kännedom om misstänkt oredlighet. Vid behov kan lärosätena inhämta ett yttrande från expertgruppen för oredlighet i forskning hos Etikprövningsmyndigheten. Den person som anmält eller den person som misstanken riktas mot kan även begära det (Högskoleförordning 1993:100).

Baserat på information via universitet och högskolors webbplatser i Region Stockholm finns lokala rutiner för hantering av anmälan och utredning av misstanke om oredlighet i forskning tillgängliga hos en del lärosäten. Dessa ser relativt lika ut där rektor har det övergripande ansvaret och beslutsrätt utan överklaganderätt. Det finns något slag av internt etiskt råd/sammansättning av olika kompetenser inklusive juridisk kompetens som genomför själva utredningen genom att inhämta information skriftligt och via intervjuer från berörda. Detta resulterar i ett underlag som rektorn fattar beslut om åtgärd utifrån. Vid behov inhämtar lärosätena ett yttrande från expertgruppen för oredlighet i forskning vid Etikprövningsmyndigheten.

Nationellt har man sett stora skillnader i hur hanteringen och utredning av misstänkt oredlighet gått till mellan olika lärosäten i Sverige (Sveriges Radio “Stora skillnader när forskningsfusk utreds”, 2018-05-21).

Ny lag från och med 1 januari 2020

Den 1 januari 2020 träder en ny lag (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning ikraft och en särskild nämnd ska pröva och hantera frågor om oredlighet i forskning. ”Oredlighet i forskning definieras som; en allvarlig avvikelse från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering som begås med uppsåt eller av grov oaktsamhet vid planering, genomförande eller rapportering av forskning” (Lag 2019:504).

Utredningen ’Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning’ (SOU 2017:10) ligger till grund för den nya lagen. Bakgrunden är att det behövs enhetliga regler för hur misstänkt oredlighet i forskning ska hanteras och av vem. Det har varit problematiskt när universitet och högskolor (forskningshuvudmän) har utrett sig själva. Därför ska en ny statlig oberoende nämndmyndighet inrättas för att göra utredningen när det finns misstanke om oredlighet i forskning (Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet, ”Ny hantering av misstänkt oredlighet i forskning”, 2018-06-21).

Den nya lagen kommer att tillämpas på forskning som utförs av statliga universitet och högskolor, statliga myndigheter, statliga bolag, kommuner, landsting och enskilda utbildningsanordnare. Precis nämnda kommer därmed att överlämna misstankar om oredlighet i forskning direkt till nämnden som prövar dessa ärenden om anmälningar samt frågor om oredlighet i forskning som nämnden fått kännedom om på annat sätt (Lag 2019:504).

Sammanfattande kommentar

Sammanfattningsvis ser inte förfarandet ut att skilja sig nämnvärt från dagens hantering och rutiner. Detta frånsett att anmälan om misstanke om oredlighet i forskning direkt ska överlämnas till den nationella och oberoende nämnden. Denna förändring bör resultera i en mer harmoniserad, transparent och neutral process och hantering av denna typ av frågor framöver.

Information om hur anmälan ska göras och hur processen ska att se ut kommer när det är formellt beslutat var nämnden ska ligga. Förslaget är att den ska ligga under Etikprövningsmyndigheten.