Anmälning till våra kurser.

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss till dig inom kort.

Utbild­ningar inom området kliniska prövningar och GCP, Good Clin­i­cal Prac­tice. GCP är inter­na­tionella etiska och veten­skapliga kvalitets­stan­darder för klinisk prövn­ing som definierar hur man för­bereder, star­tar, genom­för och avs­lu­tar en studie samt ans­vars­fördel­nin­gen inom stu­dien. Dagens regelverk ställer krav på att både prö­vare och andra medar­betare inom stu­dien skall ha adek­vata kun­skaper inom GCP.
KTA erb­juder olika utbild­ningar inom området kliniska prövningar och GCP
Grund­kurs (2 dagar)
Heldag­sut­bild­ning för hela eller delar av kliniker (1 dag)
Över­gri­pande intro­duk­tion­skurs (halvdag)
Fortsättnings-​/​påbyggnadskurs (halv dag)
Skräd­darsy­dda utbild­ningar såsom utbild­ningar om det med­i­cin­tekniska regelver­ket och de speci­fika krav som gäller för studier inom detta område.
Utbild­ningar kan även hål­las t.ex. på en speci­fik klinik vid ett speci­fikt tillfälle och/​eller på engelska.

 

[wpgform id=’194′]