Vad är en klinisk studie?

En klinisk studie är en undersökning på friska personer eller patienter för att studera effekt, säkerhet eller utvärdera ett läkemedel, medicinskkemiska produkter eller behandlingar.  Läkemedelsstudier utförs ofta i samarbete mellan företag, hälso- och sjukvården och/eller akademin.

Varför deltar man i en klinisk studie?

Ett skäl för att delta i kliniska studier är att du bidrar till att driva forskningen framåt, vilket kan leda till nya effektiva medicinska behandlingar för dig själv och andra människor. Du får även möjlighet att genomgå noggranna kontroller och hälsoundersökningar.

Hur går det till när man deltar i en studie?

En studie genomförs på olika sätt beroende på vad studien ska undersöka. Deltagande i en studie innebär ofta återkommande besök under en tidsbestämd period med olika läkarundersökningar och provtagningar. Det inkluderar även besök då du får ditt läkemedel/behandling som kan variera i omfattning och som i vissa fall även innebär övernattning. Under studiens gång har du tillgång till kompetent medicinsk expertis av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor som noga övervakar din hälsa och forskningspersonens säkerhet och välbefinnande har alltid högsta prioritet.

Vid deltagande i en studie är det viktigt att följa instruktioner och att närvara vid besök, så att data kan samlas in för att kunna utvärdera resultaten av den kliniska studien.  Var även noga med att berätta för personalen om du blir sjuk eller något förändras under studiens gång.

Vad är ett samtycke?

Innan studiestart ska du som deltagare få både muntlig och skriftlig information om studiens syfte, metod samt eventuella risker och biverkningar. Därefter meddelar du ditt samtycke skriftligt. Det är alltid frivilligt att delta i studier och du har alltid rätt att säga nej eller att avbryta deltagandet utan att behöva uppge orsak. Du har samma sekretesskydd som alla andra patienter inom svensk sjukvård.

Får man någon ersättning när man deltar i studier?

I patientstudier får du i regel ingen ekonomisk ersättning för ditt deltagande, men ersättning för eventuella resekostnader mot uppvisande av kvitto erbjuds ofta. Vid studier med friska deltagare utgår ofta någon typ av ersättning.

Mer information om kliniska studier

Följande broschyr är utformad för att ge svar på de allmänna frågor om en klinisk studie som patienter och deras anhöriga kan ha. Broschyren är ett komplement till den skriftliga information som varje tillfrågad patient får om den aktuella kliniska prövningen. Läs mer om deltagande i studier >>


Vill du delta i en studie?

Du kan delta i kliniska studier både om du är patient som redan är i någon typ av behandling eller om du är frisk.

Frisk forskningsperson

Du kan registrera dig som frisk forskningsperson i vår databas, så kommer vi att ta kontakt med dig när vi har aktuella studier. Grundkravet för att kunna delta är att du är frisk, 18 år och talar och förstår svenska. Noggrann utredning genomförs inför studiestart vilket avgör om du kan eller får delta i studien. Anmäl dig i databasen här >>

Patient

I studier där patienter deltar, blir denne tillfrågad av behandlande läkare och/eller så används annonsering i tidningar eller på internet för att nå ut till patienterna. Kraven för att kunna delta varierar från studie till studie och beror på vilken patientgrupp som studien undersöker.  Vi söker alltid patienter till pågående eller kommande kliniska studier >>