[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]


KTA Fas I lig­ger cen­tralt på M62 på Karolin­ska Uni­ver­sitetssjukhuset i Hud­dinge. Faciliteterna inkluderar:
 • 950 m2
 • 16 sjukhus­bäd­dar
 • 1 huvud­prö­vare, 1 med­prö­vare, 4 studiekoordinatorer/​forskningssjuksköterskor, 1 labtekniker och en stor spe­cia­lut­bil­dad bankstaff
 • Flex­i­bilitet för att maximera resurs– och utrymmesanvändning
 • Kon­tin­uerlig telemetri-​övervakning
 • Hanter­ing av labprover på plats
 • Elek­tro­n­iska medicinjournaler
 • Välutrustad akut­vagn
 • Samar­bete med intesivvårdsenheten
 • Läkemedel­skyl och frysar med 24 tim­marsreg­istrering och alarmsystem
 • Frysar för provför­var­ing (-20°C, –70°C) med 24tim­marsreg­istrering och alarmsystem
 • Samar­bete med lab för högk­val­i­ta­tiva skräd­darsy­dda analyser och remisser för varje studie
 • Nätverk av kliniker för patien­trekry­ter­ing och specialistkunskap
 • Rym­liga rekreation­sy­tor för patienter/​friska volon­tärer med datorer, TV, mas­sagestol, trän­ingscykel samt arbets– och studiey­tor med till­gång till internet

Kontaktuppgifter medarbetare >>