[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]


KTA Fas I utför studier inom många olika ter­apeutiska områ­den, och för varje ny studie kan vi knyta till oss den kom­pe­tens vi behöver inom ter­a­pi­om­rådet. Exem­pel på områ­den vi gjort studier inom:
  • Kar­dio­vaskulära sjukdomar
  • Cen­trala nervsystemet
  • Metaboliska sjukdomar/​endokrinologi
  • Res­pi­ra­toriska & inflam­ma­toriska sjukdomar
  • Urologi & gastroenterologi
  • Vac­ciner & infektionssjukdomar
I KTA Fas I:s kärnkom­pe­tenser ingår:
  • Mikro­doser­ingsstudier
  • Studier med PET, PET/​CT och MRI
  • CLAMP-​studier för insulinkänslighet
  • Mat– och droginteraktionsstudier
  • PK/​PD studier
  • First in Man”-administration (sin­gle and mul­ti­ple dose)
  • Biotillgänglighets-​studier
  • Med­i­cinsk teknik
  • Patientstudier

Kontaktuppgifter medarbetare >>