[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]


KTA Fas I utför studier inom många olika ter­apeutiska områ­den, och för varje ny studie kan vi knyta till oss den kom­pe­tens vi behöver inom ter­a­pi­om­rådet. Exem­pel på områ­den vi gjort studier inom:
 • Kar­dio­vaskulära sjukdomar
 • Cen­trala nervsystemet
 • Metaboliska sjukdomar/​endokrinologi
 • Res­pi­ra­toriska & inflam­ma­toriska sjukdomar
 • Urologi & gastroenterologi
 • Vac­ciner & infektionssjukdomar
I KTA Fas I:s kärnkom­pe­tenser ingår:
 • Mikro­doser­ingsstudier
 • Studier med PET, PET/​CT och MRI
 • CLAMP-​studier för insulinkänslighet
 • Mat– och droginteraktionsstudier
 • PK/​PD studier
 • First in Man”-administration (sin­gle and mul­ti­ple dose)
 • Biotillgänglighets-​studier
 • Med­i­cinsk teknik
 • Patientstudier

Kontaktuppgifter medarbetare >>