Ans­variga för stu­dien och kontaktpersoner:

Tomas Jern­berg, huvu­dans­varig forskare
Docent, Över­läkare
Insti­tu­tio­nen för Med­i­cin, Hud­dinge
Karolin­ska Insti­tutet
Hjärtk­liniken, Karolin­ska Uni­ver­sitetssjukhuset
141 86 Stock­holm
Tel: 08585 800 00

Medlem­mar i styrgruppen:

Tomas Jern­berg, Docent, Över­läkare, PI (huvu­dans­varig forskare), Kar­di­ologi
Erica Ottenblad, Pro­jek­tledare, Karolin­ska Trial Alliance
Ker­stin Ced­er­lund, Med Dr, Över­läkare, Co PI, Radi­ologi
Mats Eriks­son, Pro­fes­sor, Över­läkare, Co PI, Endokri­nologi
Maria Kristoffersen-​Wiberg, Docent, Över­läkare, Verk­samhetschef, Radi­ologi
Ken­neth Caidahl, Pro­fes­sor, Över­läkare, Klinisk Fys­i­ologi
Maria Eriks­son, Docent, Över­läkare, Verk­samhetschef, Klinisk Fys­i­ologi
Mag­nus Sköld, Pro­fes­sor, Över­läkare, Lungmed­i­cin.
Mia Englund, Verk­samhetschef, Karolin­ska Trial Alliance
Maria Nas­tase Man­nila, Spe­cial­istläkare, Studieläkare, Kardiologi

SCAPIS pro­tokoll byg­ger på en kärna av under­sökningar som är gemen­samma för alla under­sökn­ing­sorter (se Bilaga). Varje delt­a­gande ort har dessu­tom rätt att utforma pro­tokoll utifrån lokala forskn­ingsin­tressen. Den lokala styr­grup­pen för SCAPIS inbjuder där­för alla forskare vid eller i anslut­ning till Karolin­ska Insti­tutet och Stock­holms läns land­st­ing att komma med förslag på lokala forskn­ing­spro­jekt, som kan vara värde­fulla att addera till den kärna av under­sökningar som redan är beslu­tad. Dessa del­pro­jekt måste gå att kom­bin­era med andra under­sökningar iSCAPIS och vara fullt finan­sier­ade av den lokala forskargruppen.

Förslag på studier skall sam­man­fat­tas på en A4-​sida och innehålla infor­ma­tion om: 1/​Typ av under­sökn­ing, 2/​Veten­skaplig moti­va­tion, 3/​Hur under­söknin­gen genom­förs prak­tiskt, 4/​Tid­såt­gång, 5/​Vilka per­sonella och ekonomiska resurser som finns för genom­förande, 6/​hur analys och pub­lika­tion av data kom­mer att ske.

Stock­holms­de­len av SCAPIS kom­mer att påbör­jas i mars 2015 och löper över 3 år med totalt 5000 under­sökta per­soner. Det finns möj­lighet att föreslå pro­jekt som löper över hela tidspe­ri­o­den eller delar av denna. Urvalet är ran­domis­erat utan strat­i­fier­ing var­för man kan utföra mät­ningar under hela tidsin­ter­val­let utan att tappa representativitet.

SCAPIS-​Stockholms styr­grupp kom­mer utvärdera inkomna förslag och för­be­håller sig rät­ten att bestämma vilka pro­jekt som är möjliga och kom­mer att inko­r­por­eras i SCAPIS pro­tokol­let. Kon­takta gärna medlem­mar i styr­grup­pen för att få mer infor­ma­tion om studien.

Förslag skickas till pro­jek­tledare Erica Ottenblad på erica.ottenblad@sll.se