Vi söker personer över 40 år med KOL (Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom) till en klinisk studie. Syftet är att undersöka om behandling med läkemedlet metoprolol (en betablockerare) som tillägg till standardbehandling vid KOL minskar risken för försämringsepisoder av KOL, död och sjukhusvård på grund av hjärtkärlsjukdomar.

Du kan tyvärr inte delta i studien om du redan behandlas med betablockad, har kärlkramp, förmaksflimmer eller har haft hjärtinfarkt, TIA eller stroke.

Studien pågår i drygt ett år då du kommer att gå på regelbundna kontroller hos läkare och sjuksköterska. Totalt innefattar studien 3 klinikbesök och 1 telefonkontakt. Besöken i studien är kostnadsfria.

Kontakta oss via mail eller telefon för mer information och intresseanmälan:

Mail: ktaprim.karolinska@sll.se
Telefon: 08 – 517 782 18

Ange gärna namn, telefonnummer och att du är intresserad av KOL-studien när du tar kontakt med oss!

 

Ansvarig läkare för studien är Lennart Råhlén på Karolinska Trial Alliance, en landstingsägd enhet som bedriver kliniska prövningar.

Det är frivilligt att delta i studien och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Studien är godkänd av Etikprövningsnämnden och Läkemedelsverket. De uppgifter du lämnar till oss behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, GDPR.