Unikt prövn­ings­cen­ter

KTA Prim är en unik mot­tagn­ingsverk­samhet för kliniska prövningar, för och i samar­bete med primärvår­den och öppen­vår­den i Region Stockholm.

Verk­samhet­sidé

KTA Prim erb­juder sup­port för kliniska prövningar genom ett mod­ernt infra­struk­turellt stöd vilket resul­terar i att primärvår­den och öppen­vår­den inom regionen effek­tivt kan med­verka i kliniska prövningar och erb­juda sina patien­ter att vara med i studier utan att utnyt­tja resurser avsedda för rutinssjukvården.

Syftet är att öka forsknin­gen inom primärvår­den och öppen­vår­den i Region Stockholm genom att vara en effek­tiv och pro­fes­sionell organ­i­sa­tion. Mål­sät­tnin­gen är att under­lätta för såväl med­i­cin­ska före­tag som för primärvår­den att utföra kliniska prövningar samt för försöksper­soner att delta.

Hel­het­skon­cept

KTA Prim har utvecklat ett hel­het­skon­cept för kliniska prövningar i fas II-​IV. Tanken är att uppdragsgivaren ska kunna välja och blanda tjänster efter sitt specifika behov alternativt välja en helhetslösning från start till mål.

Prövn­ing­steamet

Föru­tom KTA Prims fasta per­sonal som består av erfarna forskn­ingssjuk­sköter­skor och administrativ personal har prövn­ing­steamet en väldigt vik­tig roll. Prövn­ing­steamet kom­mer huvudsakligen från primärvår­den och är timanställda på KTA Prim utöver sin ordinarie arbetstid på vårdcentralen.

Prövn­ing­steamet består av:

  • Prö­vare – spe­cial­is­ter i allmän­med­i­cin (vi samarbetar även med andra specialister)
  • Dis­triskssköter­skor
  • Studieko­or­di­na­torer — forskningssköterskor
  • Studiead­min­is­tratör
  • Lab­bans­varig

Läs mer om våra tjänster här. KTA erbjuder både infrastrukturen för att genomföra studier i alla faser samt administrativ och regulatorisk support.

Hitta hit och kontakt

Vi befinner oss cen­tralt i Stock­holm på Sab­bats­bergs sjukhus för att vara lätt till­gäng­liga för både försöksper­soner, per­sonal och upp­drags­gi­vare. Våra lokaler har byg­gts om för att passa verk­samheten och är fräscha och moderna.

Besök­sadress: Dala­gatan 9, 113 61 Stockholm
Telefon: 08-517 782 16
E-post: ktaprim.karolinska@sll.se