Bak­grund och syfte

Unikt forskn­ing­spro­jekt inom hjärta, kärl och lungor

SCAPIS (Swedish Car­diopul­monary Bioim­age Study) är ett unikt sven­skt forskn­ing­spro­jekt inom hjärta, kärl och lun­gor. Stu­dien genom­förs av Karolin­ska Uni­ver­sitetssjukhuset samt Karolin­ska Insti­tutet i samar­bete med Hjärt-​Lungfonden. En pilot­studie med 1100 indi­vider genom­fördes under 2012 och nu kom­mer ytterli­gare 30000 försöksper­soner att med­verka varav 5000 i Stockholm.

 

Mycket grundlig hälsoundersökning

Alla med­verkande får en mycket grundlig häl­sounder­sökn­ing av hjärta, kärl och lun­gor samt sta­tus för blod­socker och koles­terol. Det innebär också en möj­lighet till tidig upp­täckt och behan­dling av eventuell hjärt-​kärlsjukdom och KOL.Vem får delta?

5 000 män och kvin­nor mel­lan 5064 år i Stock­holms Läns Land­st­ing väljs ut slump­mäs­sigt och bjuds in via brev att delta kost­nads­fritt i SCAPIS. Alla som får lov att delta får en per­son­lig inbju­dan, det går inte att själv anmäla sitt intresse. Fokus för forskn­ing­spro­jek­tet SCAPIS är att:

Iden­ti­fiera indi­vidu­ella risker för plöt­sligt hjärt­stopp, hjärt­in­farkt och andra hjärt­sjuk­do­mar. Upp­täcka KOL (kro­niskt obstruk­tiv lungsjuk­dom) i ett tidigt skede för att bät­tre kunna behandla sjuk­domen. Upp­täcka eventuell risk för andra lungsjuk­do­mar. För­bät­tra indi­viders hälsa genom bät­tre diag­nos­tik, vård och behandling.

 

Kontakt

Karolin­ska Trial Alliance
Tel: 0858 58 61 28
Mail: scapis.karolinska@sll.se
Adress: Karolin­ska Trial Alliance, Karolin­ska Uni­ver­sitetssjukhuset Hud­dinge M62, 141 86 Stock­holm
Karta
Huvu­dans­varig

Thomas Jern­berg
Docent, Över­läkare, Karolin­ska Uni­ver­sitetssjukhuset
Tel: 08585 800 00