LIDER DU AV KRONISK RYGGSMÄRTA?

Vi söker Dig som lider av kronisk smärta i ländryggen för en läkemedelsstudie.

Behandlingen innebär att Du lottas till att få en injektion av antingen studieläkemedel eller placebo (kontrollbehandling) i den eller de mellankotsskivorna (diskarna) som ger upphov till smärta.

Det främsta syftet med studien är att fastställa säkerhet och tolerans hos studieläkemedlet men effekten på ryggsmärta kommer också att studeras. Studien är godkänd av Etikprövningsnämnden, Läkemedelsverket och Strålskyddskommittén.

Förutsättningar för att delta i studien är att:

  • Du haft smärta i ländryggen över ett halvår.
  • Du inte blir tillräckligt hjälpt av sjukgymnastik eller smärtstillande preparat.
  • Du har genomgått undersökning av ländryggen med magnetkamera under de senaste 2 åren.
  • Du är mellan 20–60 år gammal och väger mer än 50 kg

Du kan inte delta i studien om:

  • Du lider av diskbråck, har opererats tidigare i ländryggen eller haft en kotfraktur.
  • Du lider av någon annan svårare kronisk sjukdom eller har en långvarig infektion.
  • Du missbrukar alkohol eller droger.
  • Du är gravid eller planerar att bli gravid under studiens gång. Du får inte heller amma

Om Du bedöms kunna ingå i studien kommer Du kallas på ett besök på studiekliniken där läkaren gör en undersökning för att bekräfta att Du kan delta. I samband med denna kommer Du få genomgå en ny magnetkameraundersökning för att säkerställa att Du har rätt diagnos. Vid besök 2 kommer Du injiceras i disken.

Behandlingen tar mindre än en timme men Du måste stanna över natt på kliniken för observation. En vecka senare besöker Du kliniken igen för en uppföljning. Nästa uppföljning sker per telefon en månad efter injektion och den slutliga uppföljningen utgörs av ett besök på kliniken 3 månader efter behandling. Då genomgår Du också en uppföljande magnetkameraundersökning.

Utöver detta kommer du även att kallas till två långtidsuppföljningstillfällen efter 6 respektive 12 månader. Vid dessa tillfällen kommer du genomgå en magnetkameraundersökning samt en telefonuppföljning.

Du kommer ersättas för omkostnader i samband med resor samt för ev. förlorad arbetsinkomst. När studien är avslutad har Du rätt att få se resultatet av Dina undersökningar.

Studien sker på Stockholm Spine Center i Upplands Väsby och magnetkameraundersökningarna görs hos Praktikertjänst på Odenplan i Stockholm.

 

För mer information och anmälan är du välkommen att kontakta forskningsjuksköterskorna på KTA PRIM på tel: 08-51 77 82 19, e-mail ktaprim.karolinska@sll.se eller genom att fylla i formuläret nedan. Glöm inte att ange Dina kontaktuppgifter!