KTA Support erbjuder administrativt och regulatoriskt stöd genom hela studieprocessen och håller även utbildningar inom kliniska studier.

 

Verk­samhet­sidé

KTA Sup­port erb­juder admin­is­tra­tivt stöd till hälso- och sjukvård, akademi och industri vid genom­föran­det av kliniska studier. Vi har en gedi­gen kun­skap och lång erfaren­het inom området kliniska prövningar.

Vi erb­juder skräd­darsy­dda lös­ningar för klinisk forskn­ing från idé till färdig studier­ap­port. KTA Sup­port bidrar till att under­lätta och effek­tivis­era det admin­is­tra­tiva arbetet för att reduc­era tid­såt­gång och kost­nader för klinisk forskning. Vår idé är att upp­drags­gi­varen som anl­i­tar oss ska kunna välja och blanda tjän­ster efter sitt speci­fika behov, alter­na­tivt välja en hel­het­slös­ning där vi hjälper till från start till mål.

Läs mer om våra tjänster här. KTA erbjuder både infrastrukturen för att genomföra studier i alla faser samt administrativ och regulatorisk support.

Hitta hit och kontakt

E-post: kta.karolinska@sll.se
Telefon: Kontaktuppgifter medarbetare
Besök­sadress: Hälsinge­gatan 49, 171 76 Stockholm
Postadress: Norra sta­tion­s­gatan 67, 171 76 Stockholm