Var­för ska jag delta?

Du får per­son­li­gen en mycket grundlig häl­sounder­sökn­ing av hjärta, kärl och lun­gor med hjälp av senaste tekniken. Dessu­tom får du svar på din sta­tus när det gäller blod­socker och koles­terol. Du får snabbt kon­takt med rätt instans inom sjukvår­den för fort­satt hjälp om under­sökningarna skulle visa något avvikande som behöver behand­las eller utredas ytterligare.

Ditt och andras delt­a­gande i SCAPIS gör att det på sikt ska­pas mycket bät­tre möj­ligheter att upp­täcka, förhin­dra och behandla hjärt-​kärlsjukdom och KOL.

Den som deltar i SCAPIS kom­mer även att ha möj­lighet att delta i kom­mande intres­santa forskningsstudier.

Läs ”delt­a­gare berät­tar” om andra forskn­ingsper­soner som varit med i forskn­ingsstudier. Vem kan delta iSCAPIS?

Alla som får lov att delta får en per­son­lig inbju­dan. Ett slumpvis urval (häm­tat från folk­bok­föringsreg­istret) har gjorts bland per­soner mel­lan 50 och 65 som bor i Stock­holms Läns Land­st­ing. En förut­sät­tning för att delta i stu­dien är att man förstår sven­ska bra. Du måste förstå instruk­tioner på sven­ska för att kunna genom­föra tester och under­sökningar samt kunna svara på frå­gor i en omfat­tande enkät.

Hur går stu­dien till?

Om du vill delta i stu­dien kom­mer vi att boka in tider som pas­sar dig för cirka ett halvdags­besök med och sedan unge­fär en vecka senare för en timmes besök vid Karolin­ska Uni­ver­sitetssjukhus, Hud­dinge M62. Inför dina besök får du ett automa­tiskt gener­erat sms som påmin­ner dig om ditt besök inom hälso– och sjukvården.

Får jag ersättning?

Karolin­ska Uni­ver­sitetssjukhus, Karolin­ska Insti­tutet och Hjärt-​Lungfonden är icke vin­st­dri­vande organ­i­sa­tioner som stöd­jer och utveck­lar allmän­nyt­tig forskn­ing, där­för ges ingen ekonomisk ersät­tning för delt­a­gande iSCAPIS.

Vem kan delta i SCAPIS?

Alla som får lov att delta får en per­son­lig inbju­dan. Ett slumpvis urval (häm­tat från folk­bok­föringsreg­istret) har gjorts bland per­soner mel­lan 50 och 65 som bor i Stock­holms läns land­st­ing. En förut­sät­tning för att delta i stu­dien är att man förstår sven­ska bra. Du måste förstå instruk­tioner på sven­ska för att kunna genom­föra tester och under­sökningar samt kunna svara på frå­gor i en omfat­tande enkät.

Hur får jag ledigt från jobbet?

Vissa arbets­gi­vare tillåter medar­betare att gå på läkarbesök på arbet­stid utan löneav­drag. Om du behöver hjälp att informera din arbets­gi­vare om forskn­ingsstu­dien och att de genom att låta dig gå stöd­jer vik­tig forskn­ing kan du kon­takta oss.

Finns det några risker med att delta i SCAPIS?

De under­sökningar som ingår är van­liga och görs ofta inom sjukvården.

I ovan­liga fall kan den kon­trastin­jek­tion du får vid rönt­ge­nun­der­söknin­gen med­föra biverkningar på grund av en oförutsedd aller­gisk reak­tion av kon­trastmedlet. Vet du om att du är känslig mot kon­trastmedel kom­mer du inte att genomgå den här undersökningen.

Alla rönt­ge­nun­der­sökningar innebär en viss strål­ning. Strål­nings­dosen i den här under­söknin­gen är för de allra flesta delt­a­gare mycket låg men kan hos övervik­tiga och per­soner med oregel­bun­den hjärtrytm bli något högre. Dosen är för alla så låg att den motsvarar den naturliga bak­grundsstrål­ning som vi alla i Sverige utsätts för under en period på 510 år. Att få en sådan strål­dos vid din ålder bedöms av Strålskydds-​kommitén som en begrän­sad strålrisk.

Du är försäkrad vid ditt delt­a­gande i stu­dien via Patientförsäkringen.

Hur lagras biobanksproverna?

Proverna kom­mer att sparas i en biobank på Karolin­ska Uni­ver­sitetssjukhuset och kom­mer att analy­seras efter avs­lu­tad studie. I det spa­rade och kodade blod­provet kom­mer biokemiska och genetiska analyser att utföras för att öka förståelsen av åder­förkalkn­ingssjuk­domen, hjärt­sjuk­do­mar samt lungsjuk­do­mar som KOL och associer­ade till­stånd som fetma och diabetes.

Alla prover är kodade, vilket gör att ditt namn och per­son­num­mer inte kan spåras utan kod­ny­ckel. Proverna får endast använ­das för de ändamål som du god­kän­ner. Du har rätt att utan när­mare förk­lar­ing begära att dina prover ska förstöras.

Hur begrän­sar eller avs­lu­tar jag mitt deltagande?

Ditt delt­a­gande i under­söknin­gen är helt friv­il­ligt. Du kan när som helst och utan att förk­lara avbryta ditt delt­a­gande utan att det påverkar ditt omhän­derta­gande inom sjukvården.

Vill du direkt med­dela att du inte är intresserad av att delta kan du kon­takta oss på tele­fon eller mail:
Tel: 0858 58 61 28
E-​mail: scapis@karolinska.se

Hur får jag infor­ma­tion om stu­di­ens resultat?

Alla delt­a­gare kom­mer att få reda på sina egna provresultat.

Om dina resul­tat visar att det finns anled­ning till utred­ning eller behan­dling inom sjukvår­den kom­mer du få veta detta och få hjälp inom sjukvården.

När vi kan visa upp resul­tat från stu­dien i sin hel­het så kom­mer dessa att pub­liceras i veten­skapliga tid­skrifter. Vi planerar också att pub­licera pop­ulärmed­i­cin­ska pre­sen­ta­tioner av resul­taten på denna webb­plats och i tid­ningar, men kom­mer inte att skicka sådan infor­ma­tion till enskilda deltagare.